Cele i zadania

Stowarzyszenie BEZ OGRANICZEŃ – działa od 14 marca 2014r.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie rozwoju edukacji, kultury i nauki;
 • działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • propagowanie idei integracji, równości i wolności;
 • konsolidacja środowisk;
 • promowanie, wspomaganie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej z zakresu niepełnosprawności;
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 • propagowanie i wdrażanie najnowszych sposobów rewalidacji, terapii, rehabilitacji, profilaktyki zdrowia;
 • optymalizacja i modernizacja warunków terapii, edukacji, rehabilitacji.

 

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez:

 • organizację imprez i działań sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz budowaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością;
 • wspieranie i inicjowanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
 • promowanie i wpieranie twórczości osób z niepełnosprawnością w szczególności uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy;
 • organizowanie i prowadzenie akcji, imprez, happeningów podnoszących poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • propagowanie i wdrażanie najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością;
 • organizowanie rehabilitacji w zakresie pedagogiczno – psychologicznym, edukacyjnym i społecznym;
 • pozyskiwanie środków na wyposażenie placówek oświatowych i opiekuńczych w sprzęt, materiały dydaktyczne;
 • prowadzenie i organizowanie placówek oświatowych i ośrodków dla osób z niepełnosprawnością;
 • współpracę i kontakty z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pożytku społecznego, placówkami oświatowymi, szkolno-wychowawczymi, ośrodkami specjalnymi, terapeutycznymi, warsztatami terapii zajęciowej i innymi oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
 • podjęcie działań na rzecz propagowania wśród młodzieży szkolnej i studenckiej idei niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością;
 • wymianę informacji, dzielenie się wiedzą z zakresu niepełnosprawności oraz działaniami Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
 • nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • prezentowanie twórczości osób z niepełnosprawnością z zakresu kultury, sportu, edukacji, działalności artystycznej;
 • organizowanie wszelkich działań podnoszących poziom wiedzy wśród społeczeństwa w obrębie tematu niepełnosprawności;
 • nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami z niepełnosprawnością, ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym w różnorodnych formach i na wielu płaszczyznach;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, pozalekcyjnych, wycieczek, spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji;
 • organizowanie konkursów tematycznych, zawodów o charakterze sportowym, przeglądów twórczości osób z niepełnosprawnością itd.;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi i działalnością Stowarzyszenia;
 • tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych i rewalidacyjnych ( świetlice, przedszkola, szkoły) oraz placówek działających w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej;
 • tworzenie warunków wdrażania osób z niepełnosprawnością w tok normalnego życia, korzystania przez nie z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego;
 • prowadzenie dla absolwentów szkół w szczególności Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy form wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu (w tym kontynuacja edukacji, aktywizacja zawodowa i artystyczna oraz terapia zajęciowa);
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, partiami politycznymi oraz instytucjami naukowo – badawczymi, leczniczymi, osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością;
 • współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, środków z konkursów dla organizacji pozarządowych, funduszy unijnych i państwowych na rzecz realizacji celów statutowych;
 • organizowanie akcji społecznych w tym festynów i kiermaszów, pozyskiwanie stałych sponsorów;
 • wspieranie placówek oświatowych;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, zjazdów o tematyce niepełnosprawności;
 • pomoc w organizowaniu specjalistycznej pomocy i opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz w pozyskiwaniu i doborze właściwego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • współpracę z gronem nauczycielskim i społecznością uczniowską przy łamaniu barier psychologicznych w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością w szkołach;
 • udzielanie doraźnej pomocy materialnej osobom z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom oraz zaangażowanym w prace Stowarzyszenia.

UWAGA! Nie jesteśmy  Organizacją Pożytku Publicznego, tym samym nie posiadamy środków finansowych, by wspierać osoby zwracające się do nas z prośbą o finansowe wsparcie. Funkcjonujemy dzięki składkom członkowskim i pracy społecznej.

Ta strona wykorzystuje Ciasteczka. Dowiedz się więcej na temat ciasteczek na tej stronie.